โรงเรียนแอนนาสอนภาษา ตรัง
Anna’s Language School Trang (A.L.S.T.)
ประเภทของโรงเรียน เป็นโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนภาษาต่างประเทศ ประเภทอาชีวศึกษาสาขาภาษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2525 มาตรา 15(2)
บริหารงานโดย นางสาวอัญชิษฐา สุขมาก ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

อนุมัติหลักสูตร
โดยกระทรวงศึกษาธิการ

We are licensed with the Ministry of Education.
ภายใต้ปรัชญา
พัฒนาปัญญา พัฒนาภาษา พัฒนาสังคม
It’s never too late to learn!
ไม่สายเกินกว่าที่จะเรียน
เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกหลักสูตร เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ครูผู้สอนเป็นครูชาวต่างชาติโดยตรง

การติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องรู้ถึงการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ได้ดีถึงระดับหนึ่งเช่น การเข้าใจถึงสำนวนภาษา ทั้งหลักไวยากรณ์ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเสริมทักษะทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน รวมทั้งการคิดในแนวทางภาษาอังกฤษ เมื่อทำได้ถึงระดับนี้แล้ว การใช้ภาษาอย่างถูกต้อง รวดเร็วก็จะเกิดขึ้นตามมาแน่นอน
การเรียนในแต่ละครั้งใช้เวลาเรียน 1 – 2 ชั่วโมง โดยผู้สอนมีโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน – ผู้สอน มีทั้งการประเมินผล เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนั้น

เปิดบริการ Open
จันทร์ – ศุกร์ / Mon. – Fri. 09.00 น. – 19.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ / Sat-Sun – 09.00 น. – 17.00 น.

สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
For more information, please contact at
Anna’s Language School Trang
Tel. (075) 217899
Mobile Phone : 089 – 4702379 (คุณแอน)
trang_anne01@yahoo.co.th


TrangALS.com 132/19 Phattalung Rd., Tabtieng Sub-DistrictMuang District Trang Province Thailand 92000
132/19 ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 Tel. (075) 217899 Fax. (075) 217899
© 2008 Allright Reserved. Design By
Ns Design